pic

Bệnh tăng nhãn áp là gì?

Aug 27, 2023
Bệnh tăng nhãn áp là gì? I explain a very common disease in Vietnemase

Open Angle Glaucoma in Vietnamese

 

What is glaucoma?

Glaucoma is a group of eye diseases that can cause vision loss and blindness by damaging a nerve in the back of your eye called the optic nerve.  

The symptoms can start so slowly that you may not notice them. The only way to find out if you have glaucoma is to get a comprehensive dilated eye exam.  

There’s no cure for glaucoma, but early treatment can often stop the damage and protect your vision.  


Bệnh tăng nhãn áp là gì? Bệnh tăng nhãn áp là một nhóm bệnh về mắt có thể gây mất thị lực và mù lòa bằng cách gây hại cho một dây thần kinh ở phía sau mắt gọi là dây thần kinh thị.
Các triệu chứng có thể bắt đầu rất chậm đến nỗi bạn có thể không nhận ra chúng. Cách duy nhất để biết bạn có bị bệnh tăng nhãn áp là thực hiện một cuộc khám mắt tổng quát với việc làm to giác đồng tử.
Không có phương pháp chữa trị hoàn toàn cho bệnh tăng nhãn áp, nhưng việc điều trị sớm thường có thể ngăn chặn sự tổn thương và bảo vệ thị lực của bạn.

 

What are the types of glaucoma?

There are many different types of glaucoma, but the most common type in the United States is called open-angle glaucoma — that’s what most people mean when they talk about glaucoma. Other types are less common, like angle-closure glaucoma and congenital glaucoma.

Có nhiều loại khác nhau của bệnh tăng nhãn áp, nhưng loại phổ biến nhất tại Hoa Kỳ được gọi là tăng nhãn áp góc mở — đó là điều mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi nói về bệnh tăng nhãn áp. Còn những loại khác ít phổ biến hơn, như tăng nhãn áp góc đóng và tăng nhãn áp bẩm sinh.

What are the symptoms of glaucoma?

At first, glaucoma doesn’t usually have any symptoms. That’s why half of people with glaucoma don’t even know they have it.  

Over time, you may slowly lose vision, usually starting with your side (peripheral) vision — especially the part of your vision that’s closest to your nose. Because it happens so slowly, many people can’t tell that their vision is changing at first. 

But as the disease gets worse, you may start to notice that you can’t see things off to the side anymore. Without treatment, glaucoma can eventually cause blindness. 

 

Ban đầu, bệnh tăng nhãn áp thường không có triệu chứng gì. Đó là lý do tại sao một nửa số người mắc bệnh tăng nhãn áp thậm chí không biết họ đang mắc bệnh này. Theo thời gian, bạn có thể mất thị lực từ từ, thường bắt đầu từ tầm nhìn phía bên cạnh (phần ngoại vi) — đặc biệt là phần tầm nhìn gần mũi của bạn. Vì nó diễn ra rất chậm, nhiều người không thể nhận ra thị lực của họ đang thay đổi ở giai đoạn đầu. Nhưng khi bệnh trở nên nặng hơn, bạn có thể bắt đầu nhận ra bạn không thể nhìn thấy những vật ở phía bên cạnh nữa. Nếu không được điều trị, bệnh tăng nhãn áp có thể dẫn đến mù lòa sau này.

 

What’s the treatment for glaucoma?

Doctors use different types of treatment for glaucoma, including medicines (usually eye drops), laser treatment, and surgery.  

If you have glaucoma, it’s important to start treatment right away. Treatment won’t undo any damage to your vision, but it can stop it from getting worse. 

Medicines. Prescription eye drops are the most common treatment. They lower the pressure in your eye and prevent damage to your optic nerve.

Laser treatment. To lower your eye pressure, doctors can use lasers to help the fluid drain out of your eye. It’s a simple procedure that your doctor can do in the office.

Surgery. If medicines and laser treatment don’t work, your doctor might suggest surgery. There are several different types of surgery that can help the fluid drain out of your eye.

 


Bác sĩ sử dụng các phương pháp điều trị khác nhau cho bệnh tăng nhãn áp, bao gồm thuốc (thường là thuốc nhỏ mắt), điều trị bằng laser và phẫu thuật.Nếu bạn mắc bệnh tăng nhãn áp, việc bắt đầu điều trị ngay lập tức là quan trọng. Điều trị sẽ không khôi phục lại bất kỳ tổn thương nào cho thị lực của bạn, nhưng nó có thể ngăn chặn sự tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Thuốc. Thuốc nhỏ mắt kê đơn là phương pháp điều trị phổ biến nhất. Chúng giảm áp suất trong mắt của bạn và ngăn chặn sự hại cho dây thần kinh thị.

 

Điều trị bằng laser. Để giảm áp suất trong mắt, bác sĩ có thể sử dụng laser để giúp chất lỏng thoát ra khỏi mắt. Đây là một thủ tục đơn giản mà bác sĩ của bạn có thể thực hiện tại phòng khám.

 

Phẫu thuật. Nếu thuốc và điều trị bằng laser không hiệu quả, bác sĩ của bạn có thể đề xuất phẫu thuật. Có một số loại phẫu thuật khác nhau có thể giúp chất lỏng thoát ra khỏi mắt của bạn.